Інформація про заклад

Актуальність дослідження

Ратифікація Україною Конвенції про права осіб з інвалідністю (Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-VІ) посилила увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю та викликала необхідність інтегрування в загальноосвітній простір дітей з особливими освітніми потребами, як один з напрямів гуманізації системи освіти. 

Якщо у 90-х роках минулого століття держава визначала завдання щодо збереження та розвитку мережі спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів, то нині актуальним є осучаснення спеціальної освіти. Це зумовлено зміною пріоритетів в українському суспільстві та визнанням прогресивних тенденцій у розвитку сучасної освіти. Нові пріоритети вимагають посиленої уваги суспільства до проблем соціалізації осіб з особливими освітніми потребами, альтернативи навчання дітей у спеціальних школах, створюючи умови для інклюзивного навчання разом із здоровими однолітками, забезпечуючи таким чином інтеграцію в соціум, охоплення навчанням дітей із складними порушеннями розвитку.

Одним із головних завдань політики нашої держави в сфері освіти є:

  • формування нової філософії щодо осіб з обмеженими фізичними та психічними можливостями;
  • модернізація системи освіти дітей з особливими освітніми потребами відповідно до світових тенденцій;
  • запровадження інноваційних технологій у освітній процес та оновлення змісту освіти.

Здобутком України за останні роки є приведення законодавчої та нормативно-правової бази про загальну середню освіту, а також дошкільну освіту щодо дітей з особливими освітніми потребами до міжнародних норм, Конвенцій ООН про права дитини та права осіб з інвалідністю.

Зміни, внесені у законодавство України в галузі освіти, забезпечили правові засади подальшого розвитку системи освіти шляхом запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання, залучення до навчання дітей із складними порушеннями розвитку, шляхом створення закладу загальної середньої освіти нового типу для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – навчально-реабілітаційного центру.

Нові підходи до комплексної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями впроваджує творчий колектив педагогів комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня».

Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» (далі – НРЦ «Левеня») був створений у 1999 р. в м. Львові на базі навчально-виховного закладу «Спеціальний садок-школа для дітей з вадами зору» як експериментальний педагогічний майданчик Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, наказ Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України від 25.07/19.08.1996 р. за № 27/268 «Про створення експериментального педагогічного майданчика на базі навчально-виховного закладу: «Спеціальний садок-школа для дітей з вадами зору» м. Львова».

Всеукраїнський педагогічний експеримент здійснювався за темою «Науково-організаційні основи функціонування закладу нового типу «Реабілітаційний центр для дітей з вадами зору», удосконалення змісту дошкільної та початкової шкільної освіти даної категорії дітей»; автор науково-педагогічної ініціативи  та науковий керівник експерименту – кандидат педагогічних наук Ремажевська Віра Миколаївна.  За результатами експерименту в державі створено новий тип закладу загальної середньої освіти «Навчально-реабілітаційний центр» для навчання дітей зі складними порушеннями розвитку.

У 2008 році на базі  створеного навчально-реабілітаційного центру «Левеня» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.03.08 р. № 174 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими порушеннями зору в контексті раннього втручання» розпочато новий експеримент, який успішно завершився у 2019 році.

 За 12-річний період експерименту розроблено структурно-функціональну модель комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей з комплексними порушеннями та глибокими порушеннями зору, починаючи з раннього віку, яка спрямована на забезпечення розумового, фізичного та духовного розвитку особистості дитини. Великий творчий потенціал педагогічного колективу, напрацьований досвід дослідно-експериментальної роботи в НРЦ «Левеня» може забезпечити продовження педагогічного експерименту в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, зокрема, оновлення змісту освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку. Місія НРЦ «Левеня» – забезпечення реалізації індивідуальної траєкторії розвитку особистості кожної дитини.

Багато років НРЦ «Левеня» співпрацює з Українською академією друкарства над створенням спеціальних дидактичних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами. Результатом цієї співпраці стало рішення Вченої ради Української академії друкарства про новий науковий напрям діяльності закладу вищої освіти, що може сприяти вирішенню проблем забезпечення спеціальними дидактичними матеріалами освітнього процесу в спеціальній та інклюзивній освіті.

Отже, саме зараз ми спостерігаємо низку суперечностей між декларуванням пріоритетності формування особистості дитини з особливими освітніми потребами та відсутністю реалізації теоретичних положень на практиці, потребою оновлення освітніх програм, підручників, методичних посібників та дидактичного забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку з метою надання їм якісної освіти.

Тому виникла необхідність теоретичного та практичного обґрунтування оновленого змісту освіти та його методично-дидактичної складової шляхом створення відповідних освітніх матеріалів для дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміна змісту освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку покликана сприяти розвитку інтелекту дітей, розширенню їх світобачення, формуванню наочно-образного та теоретичного мислення.

З грудня 2019 року в НРЦ «Левеня» розпочато новий всеукраїнський педагогічний експеримент за темою «Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня», що буде тривати до вересеня 2028 року.