Права і обовʼязки

НРЦ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за дотримання державних стандартів освіти, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, медичної, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.

НРЦ має право:

— користуватися пільгами, передбаченими державою;

— в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні навчальні та науково-методичні розробки з урахуванням державних стандартів;

— мати власну бухгалтерію та індивідуальний штатний розпис;

— формувати штатний розпис;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення в межах кошторису;

— отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб та бути їх розпорядником;

— залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності у порядку, визначеним законодавством України;

— розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів, спрямовувати кошти власного розпорядження на благоустрій соціально-побутових об’єктів;

— укладати з організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами, в тому числі із закордонними, угоди, спрямовані на покращення матеріальної бази, побутових умов, харчування та оздоровлення;

— розробляти авторські освітні програми та на їх основі складати та затверджувати авторський навчальний план відповідно до законодавства;

— проводити науково-дослідну та експериментальну роботу;

— мати статус експериментального закладу загальної середньої освіти всеукраїнського рівня;

— проводити для педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, батьків (інших законних представників) семінари, тренінги, стажування, заходи з підвищення професійної майстерності тощо;

— створювати можливості для проходження практики здобувачами фахової передвищої та вищої освіти відповідних спеціальностей;

— забезпечувати навчання для осіб з особливими освітніми потребами, які не мають складних порушень розвитку, шляхом створення окремих класів (підрозділів);

— вносити зміни в оплату праці працівників НРЦ, що виконують науково-дослідну та експериментальну роботу, шляхом встановлення доплат і надбавок до посадового окладу;

— вносити зміни в організацію та зміст освітнього та реабілітаційного процесів;

— укладати угоди (договора) із батьками учнів (вихованців). та змінного контингенту або особами, що їх замінюють;

— надавати платні освітні та інші послуги згідно із чинним законодавством України.

Засновник НРЦ має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

НРЦ зобов’язаний:

— реалізовувати положення Конституції УкраїниЗаконів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

— забезпечувати єдність освіти і реабілітації учнів (вихованців);

— забезпечувати відповідність рівня початкової освіти Державному стандарту початкової освіти;

— забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти Базовому компоненту дошкільної освіти  (Державному стандарту дошкільної освіти);

— забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів (вихованців), змінного контингенту, педагогічних та інших працівників НРЦ;

— формувати в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички, тощо;

— дотримуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріально-технічну базу.

НРЦ повинен мати кількість класів та дошкільних груп для учнів (вихованців) із складними порушеннями розвитку не менше половини від загальної кількості класів та дошкільних груп, а також:

— мати реабілітаційне відділення, матеріально-технічна база якого відповідає особливостям контингенту учнів (вихованців) та напряму (профілю) діяльності НРЦ;

— мати кабінети з обладнанням та засобами для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до особливостей контингенту учнів (вихованців) та напряму (профілю) діяльності НРЦ;

— створювати групи подовженого дня для виконання освітньої (освітніх) програми (програм) НРЦ; використовувати систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353.