Правила прийому

Зарахування учнів (вихованців) для здобуття освіти до НРЦ, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюються відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831.

Зарахування до НРЦ здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків особи з особливими освітніми потребами або її законних представників, поданої особисто.

До заяви додаються:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень (за наявності протипоказань профілактичних щеплень надається довідка лікарсько-консультативної комісії);
 • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина (для дітей дошкільного віку);
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • індивідуальна програма розвитку, складена в закладі освіти, де дитина здобувала освіту (за наявності);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушеннями мовлення);
 • висновок психіатра (для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку);
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, в тому числі за місцем проживання.

До 1 класу НРЦ зараховуються, як правило, особи з особливими освітніми потребами не молодші ніж 6 років, які, зокрема, потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена на один рік за бажанням батьків (інших законних представників).

Учні (вихованці) відповідно до наявних порушень їх розвитку розподіляються між класами (дошкільними групами) наказом директора НРЦ на навчальний рік.

Батьки учнів (вихованців) або інші законні представники можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.

Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти (педагогічним патронажем) здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8.

Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти у НРЦ здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, Положення про дистанційне навчання в НРЦ «Левеня», затвердженого наказом директора, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних особливостей та стану здоров’я учнів.

У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою НРЦ забезпечує створення умов для отримання учнями психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг (допомоги) та участі учнів у заходах НРЦ.